Helse, miljø og sikkerhet

Det er bedriftens klare målsetting at virksomheten skal være slik innrettet at alle ansatte har et trygt og helsemessig helt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Ved arbeidsdagens begynnelse for drifts og vedlikeholdsavdelinger deltar de ansatte aktivt i et ti minutters sikkerhetsmøte.

For å forebygge ulykker og skape best mulig arbeidsforhold må vi alle ta aktivt eierskap og ansvar i hverdagen vår på jobb. For å systematisere dette arbeidet er det ved bedriften etablert et internt kontrollsystem som skal sikre at lover og forskrifter, samt bedriftsinterne bestemmelser blir etterlevd. Samtidig er det et verktøy for å oppnå kontinuerlige forbedringer på dette området. Avdelingene for HMS, Bedriftshelsetjenesten og Kvalitet/Samfunn, bistår som sakkyndig instans til å organisere og tilrettelegge HMS-arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriften har et velutstyrt og moderne legekontor med lege og sykepleier i heldagsstillinger. Bedriften har også ansatt fysioterapikonsulent i 50 % stilling. Bedriftshelsetjenesten gir råd og veiledning i alle spørsmål vedrørende helse og livstilsproblemer. Bedriftshelsetjenestens hovedfokus er på arbeidsmiljøet og det forebyggende helsearbeidet med vurdering av eventuelt arbeidsrelatert helserisiko.

Industrivernet

Industrivernet skal drive forebyggende arbeid mot uønskede hendelser og trene bedriftens beredskapsstyrke slik at denne kan settes inn for å sikre de ansatte og bedriften om nødvendig. Industrivernet ved bedriften har også vakt og sikringsfunksjoner av havneterminal i forbindelse med ISPS bestemmelsene.

OHSAS 18001

Nikkelverket er OHSAS 18001 (snart ISO 45001) sertifisert. OHSAS 18001 er en internasjonal helse- og sikkerhetsstandard. Slik sertifisering betyr at Nikkelverket har minimert den helse- og sikkerhetsrisiko ansatte kan utsettes for og er en integrert del av vårt internkontrollsystem i henhold til arbeidsmiljøloven.

Om nikkelallergi

Informasjon om hva du trenger å vite om nikkelallergi finner du her