Nikkelverket skal arbeide målrettet mot kontinuerlig forbedring innen følgende områder med spesiell betydning for vår arbeidsplass:

  • Fremme mulighetene for hver enkelt til å ha en lystbetont holdning til sine oppgaver ved Nikkelverket. Dette omfatter arbeidsglede,
    yrkesstolthet, fravær av mobbing og diskriminering på arbeidsplassen, respekt for hverandre og aktiv inkludering av ansatte i saker som omhandler arbeidsmiljø.
  • Systematisk redusere antall arbeidsoperasjoner med fare for ergonomiske belastningsskader.
  • Redusere behovet for verneutstyr som skal beskytte mot kjemikalieeksponering og støy.
  • Gjennom opplæring, synlig ledelse og tekniske forbedringer redusere antallet personskader.
  • Oppfølging av ansattes helsetilstand, behov for fysisk aktivitet eller hjelp med rusproblemer.
  • Ledelsen skal arbeide langsiktig og systematisk med forbedringer innen arbeidsmiljø – dette skal omfatte jevnlig kartlegging, konkrete tiltak, tett oppfølging, evaluering og årlig gjennomgang med øverste ledelse. Denne aktiviteten skal gjenspeiles i de avdelingsvise HMS-planene.

Alle ansatte skal føle et ansvar for å bidra til kontinuerlig forbedring innen arbeidsmiljø.