MILJØPOLITIKK

Nikkelverket skal til enhver tid overholde myndighetenes krav. 

I arbeid med nye prosjekter skal bedriftens vesentlige miljøaspekter hensyntas.  

Nikkelverket skal tilstrebe en effektiv utnyttelse av naturressursene. Dette kan måles som reduserte utslipp til miljø og redusert avfallsmengde, evt gjenbruk.  

Nikkelverket vil gjennom opplæring og informasjon stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivåer i bedriften, inkludert betydningen av biologisk mangfold.  

Ytre miljø skal være en integrert del av bedriftens kvalitetsarbeid og det lovpålagte arbeidet innen HMS.

For stadig å bli bedre skal miljøarbeidet være gjenstand for kontinuerlig justering og forbedring.

ENERGIPOLITIKK

Oppdraget til Glencore, og dermed også Nikkelverket, er å bidra til bærekraftig produksjon av råmaterialer for leveranse til kunder over hele verden. Dette innebærer at vi må utnytte alle våre ressurser best mulig og til minst mulig skade for miljøet. 

For Nikkelverket er energi en av våre viktigste ressurser. Vårt fokus på energieffektivisering vil bidra til å skape verdier og økt bærekraft på flere matter:

  • Fremme innkjøp av energieffektive produkter og tjenester
  • Styrke bedriftens omdømme
  • Attraktiv arbeidsplass - bidra til miljøforbedring og fremtidsrettet nikkelproduksjon.
  • Sikre tilgang på investeringskapital gjennom sterk miljøprofil og koseffektiv drift.

Vi tilstreber derfor lavest mulig energiforbruk og minst mulig sløsing med energu I alt vi gjør. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring på energiområdet og setter oss derfor som målsetning å redusere vårt spesifikke energiforbruk med minst 1% hvert år.