​Glencore har som overordnet mål å arbeide for en bærekraftig utvikling i alle virksomheter innen konsernet. Nikkelverket har spesifikke og egne lokale målsettinger for utslipp til luft, grunn og sjø, avfall, støy, klima og andre miljøutfordringer. Innen hvert ansvarsområde i bedriften er det et lederansvar at alle forhold som angår miljø blir tilfredsstillende ivaretatt og at alle avvik fra offentlige og interne bestemmelser rettes opp.

Allerede i 1938 ble det første renseanlegget for svoveldioksidholdig gass satt i drift. Anlegget var et av de første i sitt slag i verden og illustrerer Nikkelverkets vilje til å satse kapital på miljøprosjekter. Samtidig erkjenner vi at norske forurensningsmyndigheter og miljøorganisasjoner på 70-tallet var viktige bidragsytere til å gjøre bedriften mer bærekraftig.

I dag fremstår bedriften som en foregangsbedrift innen miljøarbeid internasjonalt og kan stolt vise til reduksjon av miljøutslipp til luft og sjø på 90 – 99 % siden regelmessige målinger ble etablert tidlig på 1970-tallet. Heiområdene rundt bedriften som bar tydelig preg av bedriftens aktiviteter er igjen kledd med løvtrær. Havbunnen utenfor Nikkelverkets havn, som i tiår ble benyttet til deponering av jernslam, er nå tildekket med ren sand.

Kravene til ytterligere forbedringer gjør at det stadig satses på miljøprosjekter, og gjennom bedriftens ISO-14001 miljøsertifisering har bedriften etablert et effektivt system for å sikre at miljøarbeidet blir gitt prioritet når beslutninger tas. Industriens offisielle syn på en rekke viktige spørsmål om helse og miljørisiko relatert til nikkel og nikkelforbindelser kan du lese mer om på www.nickelinstitute.org

Nikkelverket er medlem av IK-Team Sørlandet. For mer informasjon se www.ik-team.com