Elektrokjemisk
Elektrokjemisk

Streik på elektrokjemisk overenskomst

Tilbake til Nyheter

Streiken er over - møt til vanlig arbeidstid 25.08.22

Forfatter: | Dato: 15/08/2022

Streiken er over 24.08.22 kl 18:00.
Alle møter på jobb til vanlig tid i morgen 25.08.22


 

Streik fra 15. august 2022 – hvordan berører dette meg som ansatt?

En streik medfører store negative konsekvenser både for bedriften og de ansatte. Som bedrift ønsker vi å trygge de ansatte ved å gi god informasjon. Nedenfor finner du svar på aktuelle spørsmål. Dette vil oppdateres ved behov.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om konsekvenser av streiken for oss på Nikkelverket?

Bedriften vil legge ut informasjon på intranett og på bedriftens hjemmeside www.nikkelverk.no. Denne vil oppdateres løpende etter behov. Det er viktig at hver enkelt ansatt tar ansvar for å holde seg orientert her. Bedriften vil varsle ansatte via SMS på deres private mobilnummer når streiken er avsluttet og ved annen viktig informasjon.

Hvem omfattes av streiken:

  • IE sentralt har tatt ut alle sine medlemmer ved Nikkelverket i streik som er omfattet av Elektrokjemisk overenskomst. Dette omfatter i underkant av 300 operatører.
  • Ansatte som er tatt ut i streik, skal likevel møte i henhold til sin arbeidsplan mandag 15. august. Den enkelte ansatte går ut i streik fra det tidspunktet man ikke lenger deltar i nedkjøringsaktiviteter i henhold til oppsatt plan. Dette avtales med nærmeste leder.
  • Den ansatte som går ut i streik skal forlate bedriften og er stengt ute fra arbeidsplassen så lenge streiken pågår.

Hvem omfattes ikke av streiken:

  • Ansatte som omfattes av andre overenskomster (NITO, ALT, Tekna, FLT).
  • Uorganiserte innenfor IE sin overenskomst
  • Lærlinger
  • Ferievikarer
  • Ansatte som er 100% sykemeldt ved starten av streiken.

Hva skjer med de som er tarifflønnet, men ikke organisert i IE:

Uorganiserte ansatte innenfor IE sitt område vil delta i nedkjøringsaktiviteter ved behov og i henhold til plan. Når den ansatte ikke lenger kan sysselsettes med arbeid på en rasjonell måte, vil vedkommende permitteres. Dette er drøftet med fagforeningen i henhold til hovedavtalen. Den ansatte vil da få et brev med varsel om permittering fra HR.

Hva skal jeg gjøre som lærling når produksjonen er kjørt ned?

Lærlinger berøres ikke av streiken og skal sysselsettes primært med opplæringsaktiviteter. De skal ikke ta over arbeid for de som er i streik. Leder følget opp at lærlingene har fornuftige oppgaver i streikeperioden. Dette gjelder også lærlinger som avslutter sin læretid 31.8.22.

Hva skjer med planlagt fravær for ansatte innenfor IE?

Planlagt ferie/avspasering/permisjoner avvikles som planlagt. Når den ansatte er tilbake på jobb, går den ut i streik/permittering forutsatt at vedkommende ikke skal delta i nedkjøringsaktiviteter.

Hva skjer med ansatte innenfor IE som er sykemeldt?

Ansatte innenfor IE som er 100% sykemeldt før streiken starter, viderefører dette så lenge sykemeldingen varer. De går ut i streik/permitteres når de ev. friskmeldes. De som er delvis sykemeldt, er i streik/permitteres i friskemeldingsdelen. Ansatte som blir syke etter at de er tatt ut i streik/permittert, må kontakte NAV for å søke om sykepenger. Spørsmål om dette rettes til Marianne i HR.

Hvordan blir øvrige ansatte berørt som ikke er i streik?

Ansatte innenfor øvrige overenskomster (både organiserte og ikke organiserte), skal utføre sitt arbeid som normalt. Dette gjelder alle ansatte som er individuelt avlønnet, også de som er organisert i IE men der deres stilling er innplassert i en annen overenskomst. Det kan bli aktuelt med permittering innenfor enkelte grupper hvis bedriften ikke lenger kan sysselsette enkelte ansatte på en rasjonell måte. Dette vil drøftes med ledere og tillitsvalgte.

Hva skjer med lønnen min?

Bedriftens lønnsplikt opphører for de som er i streik eller permitteres. Alle vil få utbetalt full lønn i august. Trekk for fravær i august som følge av streik/permittering trekkes av september-lønnen.

Ansatte som er tarifflønnet (både organiserte og uorganiserte) har ikke rett på dagpenger fra NAV i henhold til deres regelverk. Dette fordi streiken vil påvirke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Ansatte som permitteres og som er individuelt avlønnet, kan søke NAV om dagpenger. Bedriften vil bistå berørte ansatte med dette.

Ansatte som er sykemeldt ved starten av streiken vil være dekket av sykepenger fra bedriften så lengde de er sykemeldt. De som blir syke under streik eller permittering, må søke om sykepenger via NAV.

 

Har du som ansatt andre spørsmål, så meld de inn til HR. Vi vil da oppdatere dette dokumentet forløpende.

 

HR