Bærekraft

Sikkerhet

Det er bedriftens klare målsetting at alle ansatte skal ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Hver morgen i drifts- og vedlikeholdsavdelinger deltar de ansatte aktivt i et ti minutters sikkerhetsmøte.

For å forebygge ulykker og skape best mulig arbeidsforhold må vi alle ta aktivt eierskap og ansvar i hverdagen vår på jobb. Det er ved bedriften etablert et internt kontrollsystem som skal sikre at lover og forskrifter, samt bedriftsinterne bestemmelser blir etterfulgt. Samtidig er dette et verktøy for å oppnå kontinuerlige forbedringer på dette området. Avdelingene for HMS, Bedriftshelsetjenesten og Kvalitet/Samfunn, bistår som sakkyndig instans til å organisere og tilrettelegge HMS-arbeidet.

Industrivernet

Industrivernet skal drive forebyggende arbeid mot uønskede hendelser og trene bedriftens beredskapsstyrke slik at denne kan settes inn for å sikre de ansatte og bedriften om nødvendig. Industrivernet ved bedriften har også vakt og sikringsfunksjoner av havneterminal i forbindelse med ISPS-bestemmelsene.

ISO 45001

Nikkelverket er ISO 45001 sertifisert. ISO 45001 er en internasjonal helse- og sikkerhetsstandard. Slik sertifisering betyr at Nikkelverket har minimert den helse- og sikkerhetsrisiko ansatte kan utsettes for og er en integrert del av vårt internkontrollsystem i henhold til arbeidsmiljøloven.

Vår sikkerhetsvideo