Lønns- og arbeidsvilkår

Glencore Nikkelverk AS setter krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører og underleverandører.

Følgende er del av våre standard innkjøpsbetingelser:

Oppdragstakers ansatte, og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller overenskomst, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette kravet gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.

Utenlandske leverandører som skal utføre arbeid i Norge, plikter å sette seg inn i norske lover og regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, herunder krav til minimumlønn.

På Nikkelverkets forespørsel skal oppdragstaker dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å levere ytelser som ledd i kontrakten.

Nikkelverket gjennomfører jevnlig kontroller for å se at vilkårene er i tråd med kravet som er gitt foran. Eventuelle avvik knyttet til forhold som minimumslønn, boforhold eller liknende, skal umiddelbart rapporteres til bedriftens ledelse eller tillitsvalgte.

Kontakt

Alle leverandører skal ta kontakt med innkjøpsavdelingen. De leverandører som ønsker direkte kontakt eller møter må sørge for avtale i forkant, og forholde seg til de pålegg/regler som gjelder for besøk ved bedriften.

Leverandørvilkår

Bedriften er ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (ytre miljø), ISO 45001 (helse og sikkerhet) og ISO 50001  (energi) sertifisert, med de forpliktelser dette gir også for de leverandører vi skal samhandle med.

Nikkelverkets Generelle Innkjøpsvilkår gjelder for alle våre innkjøp, med mindre annet er spesifisert i den enkelte kontrakt.

Nikkelverkets HMS regler for leverandører er samlet i Kontraktørhåndboka.

Leverandører er viktige partnere for at vi kan drive virksomheten på en forsvarlig måte.  Standard for leverandører.

En forenklet samling av våre viktigste sikkerhetsprosedyrer; Livreddende prosedyrer.

Nikkelverket legger stor vekt på personvern og sikring av personopplysninger. Dette dokumentet gir informasjon om hvordan vi som dataansvarlig behandler personopplysninger berørende eksterne parter.