Opphavsrett og personvern

Nikkelverket legger stor vekt på personvern og sikring av personopplysninger. Denne siden gir informasjon om hvordan vi som dataansvarlig behandler personopplysninger berørende eksterne parter.

Denne erklæringen gjelder i situasjoner hvor Glencore Nikkelverk AS (videre også benevnt som «vi», «oss», «vår») behandler personopplysninger når dette er naturlig i vår direkte og indirekte relasjon med deg, inkludert når du besøker våre nettsider.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, da særlig gjennom identifikatorer som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, personnummer, IP-adresse, bilregistreringsnummer, bilder, lyd eller video opptak.

Behandling av personopplysninger

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke. Eksempler på dette: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi, og når

 

Besøkende på våre nettsider

Nikkelverket innhenter ikke personopplysninger ved besøk på våre sider utover bruk av informasjonskapsler og den data du frivillig velger å registrere i korrespondanse til kontaktinformasjon synligjort der, som med epost til post@glencore.no eller varsling@glencore.no.

Ved besøk på vårt fabrikkområde

Nikkelverket har adgangskontroll for å til enhver tid å ha oversikt over hvem som er på fabrikkområdet. Dette er for å ivareta sikkerheten til ansatte og utenforstående og for å verne om bedriftens verdier. Bedriften benytter videoovervåkningsutstyr for å kunne forhindre og begrense kriminelle handlinger som kan føre til personskader, miljøkatastrofer eller økonomiske tap, samt bedre muligheten til å oppklare gjentatt eller alvorlig kriminalitet.

For deg som kommer inn som besøkende til vårt område, behandler vi dine personopplysninger slik:

- Adgangskontroll registrerer personopplysninger som: navn, firma, nasjonalitet, registreringsnummer (bil), telefon-nummer og tidspunkt for inn- og ut registrering. Informasjonen blir slettet fortløpende, senest etter 90 dager.

- ITV-Overvåkning lagrer videoopptak i opptil 90 dager. Levende bilder blir observert av sikkerhetspersonell. Historiske data blir lagret utilgjengelig og loggført innsyn vil kun være aktuelt ved behov i forbindelse med etterforskning, i en slik situasjon kan innsyn bli gitt politiet.

Våre kontraktspartnere I forbindelse med inngåelse og styring av våre kontrakter på tjenester som skal utføres på vårt fabrikkområde har vi behov for å behandle leverandøransattes personopplysninger til følgende formål:

- Prekvalifisering Kontroll av at arbeidstillatelse, lønn- og arbeidsforhold er i henhold til Norsk lov. Oppdragstaker fremviser dokumentasjon som gir Nikkelverk tilstrekkelig grunnlag for en slik kontroll. Her kan vi få "Innsyn" i personopplysninger som navn, fødselsdato, personnummer, passnummer, nasjonalitet og arbeidsavtale (lønn). Vi har også behov for å vurdere den enkeltes kvalifikasjoner hvis formål er å sikre at vi får riktig og lovmessig riktig kompetanse til de oppdrag vi ønsker utført. I den forbindelse behandler vi personopplysninger og ulike kompetansebevis som for eksempel sertifiseringer, kurs, Referanse:NK-004311 Sist publisert:07.06.2023 Versjon:1 utdannelse, erfaring og referanser. Behandlingen er begrenset til innsyn og vurdering i begge tilfeller. Vi henter ikke ut data selv og oppdragstaker styrer innsynets varighet.

- Adgang til bedriften Leverandøransatte som skal jobbe på vårt område gis tilgang til inn- og utpassering via sitt personlige HMS kort eller egne adgangskort som vi utsteder. I den forbindelse registreres navn, bilde, firma, nasjonalitet, telefon-nummer, og bilnummer hvis aktuelt. Opplysninger forblir lagret så lenge den enkelte er gitt tilgang. Opplysningene slettes senest 1 år etter at adgangstilgang er utgått.

- Timeregistreringssystem Vi har et eget timeregistreringssystem for leverandøransatte. Til dette bruker de HMS-kortet eller utdelt adgangskort og stempler seg inn og ut. Informasjon om varigheten av leverandøransattes opphold inne på bedriften brukes til ulike rapporteringer om totalt arbeidede timer på bedriften, eksempelvis til bruk ved skaderapportering og kontroll med at arbeidet tid ikke overskrider overtidsbestemmelser i Norsk Lov. Denne personifiserte stemplingsinformasjonen anonymiseres etter maksimum 3 år.

- Dokumentasjon av fakturerte timer For en del leverandører mottar vi digitale timelister som dokumentasjon på fakturert tid. Denne informasjonen lagres i vårt ERP-system med informasjon om firma, navn og antall timer arbeidet pr utstyr, og brukes til fakturakontroll, samt i rapportering og ulike økonomiske analyser om vår virksomhet. Lydopptak av telefonsamtaler Alle samtaler til Nikkelverkets nød- og beredskapsnummer (+47 38 10 13 33) blir tatt opp. Dette brukes for å kunne sikre forsvarlig oppfølging av hendelsen, og eventuelt i en etterforskning som bevisføring. Ved behov, for eksempel i forbindelse med nødsamtale eller trussel, kan det bli gjort opptak av samtaler som går til vår kontakttelefon (+ 47 38 10 10 10). Dersom det vurderes nødvendig å gjøre opptak, vil dette alltid informeres om på forhånd.

Lovgrunnlag for behandling

Opptak av samtaler tilknyttet Nikkelverkets nød- og beredskapsnummer er hjemlet i virksomhetens berettigede interesse. For eventuelle opptak av samtaler tilknyttet vår kontakttelefon vil du bli gitt beskjed om at samtalen tas opp, samt hva som er formålet med opptaket.

Mottakere av personopplysninger

Personopplysninger som blir registrert i forbindelse med behandling av dine personopplysninger vil kun bli behandlet av ansatte som ved sin rolle er relatert til behandlingens formål. Vi verken selger, bytter eller på annen måte deler dine personopplysninger med eventuell tredjepart uten ditt samtykke. Unntaket er til de tredjeparter som bistår oss med å drive vår internettside, samt drifte og / eller levere Referanse:NK-004311 Sist publisert:07.06.2023 Versjon:1 andre digitale løsninger til vår virksomhet, så lenge disse parter behandler personopplysningene konfidensielt og i henhold til lovpålagte føringer kontraktsfestet i våre databehandleravtaler. Vi kan om nødvendig måtte dele dine personopplysninger for å oppfylle lovmessige krav og/eller for å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom, eller sikkerhet.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for gitte formål eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler. Detaljert informasjon om lagringsperiode blir gitt der du registrerer informasjon og der vi ber om samtykke til spesifikke formål, som for eksempel i skjema for registrering av jobbsøknad.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de personopplysninger Nikkelverk har registrert om deg. Du har også rett til å kreve at ukorrekt informasjon blir rettet, og rett til å få dine personopplysninger slettet. Du har rett til å trekke ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger, og til å hindre videre bruk i markedsføringsformål.

Vær vennlig å ta kontakt med oss for å registrere en forespørsel på epostadressen Personvernombud@glencore.no

Mener du at Glencore Nikkelverk AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til din tilsynsmyndighet, som i Norge vil være Datatilsynet. Kontaktinformasjon dit vil du finne på deres nettside www.datatilsynet.no.

Personvernerklæringens versjon

Nikkelverk reserverer seg retten til å kunne oppdatere eller endre denne personvernerklæringen til et hvilket som helst tidspunkt.

Hvordan kan du kontakte oss

Om du har spørsmål relatert til denne personvernerklæringen eller hvordan vi håndterer personvern generelt hos oss, kan du sende e-post til Personvernombud@glencore.no.